Articles Comments

Engehaven Velforening » Løkholmen » Høringsuttalelse fra Løkholmen interesseforening

Høringsuttalelse fra Løkholmen interesseforening

Høringsuttalelse fra Løkholmen interesseforening til kommuneplan perioden 2011 til 2021.

Kommuneplanen for perioden 2011 til 2021 er nå ute på høring. Løkhomen interesseforening samt velforeningene i nærliggende områder vil i den sammenheng igjen benytte sjansen til å minne kommunen på våre tidligere innspill angående bade- og friluftsområde på Løkholmen.

Vindholmen har fra gammelt av vært et utfarts og friluftsområde. Dette finner man blant annet spor etter i skråningen ved den gamle tunellen hvor det står tre oppmurte trebenker med eikeplater. I nyere tid er også Vinholmheia utbygd og den økte bebyggelsen gjør det enda viktigere at det siste pustehullet til salt sjø, før Hove og Buøya, sikres for kommende generasjoner. Vi har simpelthen ikke lov til å sove i timen og risikere at hele området blir bebygget!

Vårt ønske er at området fra dokka, Løkholmen og fjellet ved den gamle tunellen opparbeides til friluftsområde og badestrand av byggherre før boliger i området kan tas i bruk. Utbyggingen må hensynsta utsikten fra bakenforliggende bebyggelse og estetiske hensyn må vektlegges både fra sjøsiden og fra baksiden. Dette mener vi best kan ivaretas ved å bygge lavt ute ved kaia og høyere innover mot kystveien. Det er også viktig at friluftsområdet får tilstrekkelig ”luft” og at den nye bebyggelsen dermed trekkes tilstrekkelig østover. Vi stiller oss også bak den foreslåtte rekkefølgebestemmelsen hvor blant annet lokale trafikale forhold rundt Vindholmen og belastningen på kystveien må løses før utbygging kan igangsettes. Om dette blir hensynstatt stiller vi oss positive til utbygningen og mener dette kan bli et svært attraktivt område som også vil gi gunstige ringvirkninger for omkringliggende områder.

Ekstrakostnadene for Fossekompaniet ved tilrettelegging av LNF-område bør ikke brukes mot forslaget. Det vil gi økt verdi på boligene og det er ikke unaturlig å kreve litt ekstra tilbake når et så stort område innenfor hundremetersbeltet blir åpnet for boligbygging.

Løkholmen Interesseforening

Comments

comments

Filed under: Løkholmen

One Response to "Høringsuttalelse fra Løkholmen interesseforening"

  1. […] Interesseforening har hatt innlegg i Agderposten og Arendals Tidene i forbindelse med kommuneplanen 2011-2021, for å minne kommunen på tidligere […]